Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom OBCHODE WWW.ELITEFASHION.SK. PODMIENKY BLIŽŠIE upresňujú práva a povinnosti POSKYTOVATEĽA A KUPUJÚCEHO.

KONTAKTNÉ:

Spoločnosť: YOU.CZ s.r.o.

identifikačné číslo: 05411181

zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, oddiel C, vložka 33225.

KONTAKTNÉ EMAIL: info@elitefashion.sk

Bankové spojenie:

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0107 5509

BIC/SWIFT: FIOZSKBA

 

Poskytovateľ sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr do štyroch pracovných dní.

 

INFORMÁCIE

Informácie o tovare a cene uvádzané poskytovateľom sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov.

Spôsob platby:

bankovým prevodom na účet poskytovateľa u Fio banky:

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0107 5509

BIC/SWIFT: FIOZSKBA

 Poskytovateľ nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

 Fotografie uvedené na stránkach obchodu odpovedajú predávanému tovaru.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

3.1 Zmluva o sprostredkovaní

V prípade nákupu tovaru uzatvára kupujúci s prevádzkovateľom eshopu zmluvu sprostredkovateľskú. Nižšie uvedené podmienky použitia upravujú sprostredkovanie nákupu medzi Kupujúcim a Dodávateľom tovaru a vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľ, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené v rámci všeobecných podmienok použitia občianskym zákonníkom (zák.č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. Č. 634/1992 Zb.). Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky pre potreby svojho podnikania. Tento Kupujúci sa riadi všeobecnými podmienkami použitia v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, a občianskym zákonníkom (zák. Č. 89/2012 Zb.).

Poskytovateľ (prevádzkovateľ e-shopu) sprostredkováva Kupujúcim nákup tovaru od Dodávateľov a zastupuje ich v platení kúpnej ceny (ďalej aj len "služba"). Služba je poskytovaná za odmenu.

Poskytovateľ uzatvára s Kupujúcim formou odoslania a zaplatení záväznej objednávky mandátnu zmluvu (ďalej len "zmluva"). Po uzavretí zmluvy poskytovateľ sprostredkuje Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa menom Užívateľa a na jeho účet.

3.2 Výber tovaru k objednaniu, objednávka, uzatvorenie zmluvy

Tovar je podľa zamerania obrazovo prezentované vo virtuálnej ponuke umiestnené na webových stránkach www.elitefashion.sk  Pri každom produkte je uvedený názov tovaru, popis, cena a prípadne ďalšie doplňujúce informácie.

Výber tovaru k objednaniu zákazník vykonáva jeho vložením do nákupného košíka. Odoslaním objednávky uzatvára Kupujúci zmluvu s Poskytovateľom o záväznom objednaní tovaru od Dodávateľa. Po úspešnom vytvorení objednávky zákazník prostredníctvom elektronickej pošty obdrží potvrdenie o prijatí objednávky s označením predmetu zmluvy, cenou a platobné pokyny pre uhradenie, ak platí prevodom alebo vložením na účet Poskytovateľa. Okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky je zmluva uzavretá.

Odoslaním objednávky zákazník zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami použitia, a že s nimi súhlasí.

Účinnosť zmluvy je viazaná na splnenie odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka je úhrada ceny v celkovej výške Kupujúcim.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je poskytovateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

3.3. Cena, spôsob platby

Cenou sa pre účely týchto Všeobecných podmienok použitia rozumie suma, uvedená u každého tovaru, ktorá predstavuje súčet kúpnej ceny a odmeny ponížených o náklady na dodanie tovaru Kupujúcemu. Poskytovateľ Kupujúcemu negarantuje, že je cena konečná. V priebehu doručenia tovaru môže dôjsť k colnému prerokovanie tovaru. Možnosť colného prerokovania môže postihnúť iba objednávky v celkovej hodnote vyššej ako 22 EUR. Poskytovateľ sa zaväzuje kompenzovať Kupujúcim (iba spotrebiteľom) dodatočne vzniknuté náklady - CLO, DPH a poplatok za colné prerokovanie formou poukážky na ďalší nákup, príp. refund. Zahraniční dodávatelia nie sú platcami DPH, nemožno teda od nich na zakúpený tovar uplatniť odpočet DPH.

Cena sa hradí bezhotovostným prevodom z účtu alebo vkladom na účet poskytovateľa vopred alebo inú ponúkanú online platobnou metódou. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej čiastky na účet poskytovateľa. Úhradou ceny sa objednávka stáva záväznou. Za tovar nie je možné platiť dobierkou z dôvodu expedície tovaru od Dodávateľov sídliacich prevažne v zahraničí, tj. Číne, Hong Kongu a Singapure.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online. V prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Povinnosť evidencia sa týka platieb uskutočnených platbou platobnou kartou online, netýka sa platieb uskutočnených bankovým prevodom alebo platbou zloženkou priamo na účet poskytovateľa.

 DORUČENIE TOVARU

Tovar dodáva Dodávateľ. Dodávateľ dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 60 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky. E-shop www.ELITEFASHION.SK sprostredkovateľom nákupu a tovaru odošle dodávateľ. Tovar je doručený v priebehu 10-30 dní, najneskôr do 60 kalendárnych dní od potvrdenia uhradenia objednávky. Kupujúci je povinný tovar prevziať. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k zdržaniu zásielky o maximálne 20 dní z dôvodu preťaženia pošty alebo sviatkov. Ďakujeme za pochopenie.

 Cena a spôsob doručenia:

Slovenská Pošta - Doporučená poistená zásielka
 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade nutnosti a otázok nás prosím kontaktujte na email: info@elitefashion.sk

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci poskytovateľovi zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Poskytovateľ je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

 

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA

KVALITA PRI PREVZATIE

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré poskytovateľ zodpovedá.

Kupujúci môže u poskytovateľa uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Poskytovateľ nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

 

ZÁKONNÉ PRÁVA Z VAD

Poskytovateľ zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
bezplatné odstránenie vady opravou;
primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

 U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

U vybraného tovaru sa poskytovateľ zaväzuje kupujúcemu bezplatne ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.

 

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

V prípade nutnosti reklamácie obdržaného tovaru od dodávateľa, Vám radi budeme zdarma asistovať, prosím kontaktujte nás na email info@elitefashion.sk

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u poskytovateľa alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci je povinný oznámiť poskytovateľovi, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciu tovaru nutnej potreby vybaviť vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Alternatívne môže po dobu reklamácie poskytnúť náhradný výrobok.

 Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom ako zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

Poskytovateľ umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodným účely.

Poskytovateľ je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len ak si ich kupujúci aktívne vyžiada, a to len do doby, než kupujúci poskytovateľovi oznámi, že zasielanie chce ukončiť. Toto oznámenie kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

 

RIEŠENIE SPOROV

Vzájomné spory medzi poskytovateľom a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Poskytovateľ sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ je kupujúci neodmietne. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 000 20 869, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb. O mediácii, v platnom znení, ani arbitrážou podľa zákona č. 216/1994 Zb. O rozhodcovským a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na súd.

Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

 

OSTATNÉ

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho (poskytovateľa) pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim (poskytovateľom) sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

 Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

 Tieto obchodné podmienky sú účinné od 30.3.2018

Kontaktné údaje:

Prevádzková doba internetového obchodu: Non-stop

Prosíme, kontaktujte nás kedykoľvek, odpovieme v najbližšom možnom termíne. Najneskôr do 48 hodín (cez víkendy do 72 hodín)

Prevádzkovateľom eshopu je firma YOU.CZ s.r.o., IČO: 05411181, DIČ: CZ05411181

Email: info@elitefashion.sk

 

Číslo účtu pre platbu objednávok:

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0107 5509

BIC/SWIFT: FIOZSKBA

(Fio banka a.s.)
Variabilný symbol platby: Číslo Vašej objednávky
Možno uhradiť tiež na pošte zloženkou alebo na pobočke Fio banky.